ระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์

ระบบ (System) หมายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดสิ่งที่คุณต้องทำอย่างชัดเจนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ขั้นตอนการดำเนินงานต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบอื่น ๆ

ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) หมายถึง ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดไว้ชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงผล และการป้อนกลับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ จะต้องประกอบด้วยสามองค์ประกอบที่สำคัญ: ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และมนุษย์

 • ฮาร์ดแวร์ (hardware) คือ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ทางกายภาพที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้
 • ซอฟท์แวร์ (Software) คือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม
 • พีเพิลแวร์ (Peopleware) เป็นคนประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ผู้ใช้โปรแกรม โปรแกรมออกแบบระบบ เป็นต้น

ประเภทของระบบปฏิบัติการ ระบบคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์หลายประเภท ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ไปจนถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

 1. ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (stand – alone OS) คือระบบปฏิบัติการที่มักใช้สำหรับคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ เช่น คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทำงาน ซึ่งจะถูกติดตั้งในระบบปฏิบัติการนี้เพื่อรองรับฟังก์ชั่นบางอย่าง เช่น พิมพ์รายงาน ดูหนัง ฟังเพลง หรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น ปัจจุบันได้พัฒนาฟังก์ชั่นที่ลูกค้าสามารถขอใช้บริการจากเซิร์ฟเวอร์ได้เช่นกัน เช่น Windows, Mac OS , DOS และ Linux เป็นต้น
 2. ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลายคน (ผู้ใช้หลายคน) ซึ่งมักพบเห็นในแอปพลิเคชันทางธุรกิจทั่วไป คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการเหล่านี้เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่ผู้ใช้ ตัวอย่าง ได้แก่ Netware, Windows Server และ UNIX
 3. ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (embedded OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่มักพบในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก เช่น แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน จนแทบจะแยกไม่ออก เช่น รองรับงานทั่วไป ดูหนัง ฟังเพลง หรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตัวอย่างระบบปฏิบัติการฝังตัว ได้แก่ iOS, Android, Tizen OS และ Windows สำหรับมือถือ

กติกาวอลเลย์บอล

หน่อยรับข้อมูล (Input Unit) ระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือคำแนะนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการ โดยอาศัยอุปกรณ์รับข้อมูลที่หลากหลาย เช่น

 1. แป้นพิมพ์ (Keyboard) เมาส์ (Mouse) บอลกลิ้ง (Track Ball)
 2. ก้านควบคุม (Joy Stick) ฯลฯ

ข้อมูลที่นำเข้ามาในคอมพิวเตอร์ อาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ รูปร่าง สี อุณหภูมิ เสียง และสิ่งอื่น ๆ ที่สามารถส่งไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลได้

หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit ; CPU) ระบบคอมพิวเตอร์

หน่วยกลาง เปรียบได้กับสมองของคอมพิวเตอร์เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประมวลผลและควบคุมระบบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกแผนกทำงานประสานกัน หน่วยกลาง ประกอบด้วยหน่วยย่อยต่อไปนี้:

 1. หน่วยควบคุม (Control Unit)
 2. หน่วยคำนวณตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit ; ALU)
 3. หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit)

มีสององค์ประกอบหลักดังนี้:

 1. หน่วยควบคุม (Control Unit) ติดต่อและควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ
 2. หน่วยเลขคณิตและตรรกะ (ALU) ทำการเปรียบเทียบทางคณิตศาสตร์และตรรกะ ระบบคอมพิวเตอร์